آبْسنگ (reef)

پشته سنگی یا ماسه‌ای در آب‌های کم عمق دریا که معمولا از بقایای مرجان‌ها ساخته می‌شود و به آن آبسنگ مرجانی می‌گویند.