آبسنگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

آبْسنگ (reef)

پشته سنگی یا ماسه‌ای در آب‌های کم عمق دریا که معمولا از بقایای مرجان‌ها ساخته می‌شود و به آن آبسنگ مرجانی می‌گویند.