آبْلاوت (Ablaut)

(دِگَرْگونیِ واکِه) تفاوت و تغییر نظام‌مند مصوت‌های پایه در کلمات خویشاوند یا هم‌ریشه، به‌ویژه در زبان‌های هندواروپایی. این تفاوت‌ها معمولاً نشان‌دهندۀ تغییر معنی است (مثل رفتن، برو، رفتار).