آرسفنامین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آرْسْفِنامین (arsphenamine)
ترکیب آلی آرسنیک. پل ارلیش[۱] آن را در ۱۹۰۹م کشف کرد. این ترکیب با نام سالوارسان[۲] در درمان سیفلیس[۳] به‌کار می‌رفت. نئوآرسفنامین[۴] یا نئوسالوارسان[۵] پس از آرسفنامین وارد بازار شد و تا ۱۹۴۵ نیز تجویز می‌شد. بعدها پنی‌سیلین[۶] جانشین آن شد.

 


  1. Paul Ehrlich
  2. Salvarsan
  3. syphilis
  4. Neoarsphenamine
  5. Neosalvarsan
  6. Penicillin