آزاد، افراسیاب (قرن ۱۳ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

افراسیاب آزاد (قرن ۱۳ق) Azad, Afrasiab


نمایش‌نامه‌نویس و شخصیت سیاسی ایرانی. از نویسندگان فعال اواخر دورۀ قاجاریه و از نخستین کسانی که به واسطۀ شغل رسمی‌اش که وکیل عدلیه بود، نمایش‌های اخلاقی را در ایران متداول کرد. بیش از ۳۰ نمایش‌نامه نوشت که اغلب آن‌ها دربارۀ مضرات تریاک، الکل، قمار و مانند این‌هاست. از نمایش‌نامه‌های اوست: احساسات جوانان ایرانی، دو منزل مسافرت به ایران، مالیخولیای قماربازی، دسته گل، و گل و بلبل.

نمایش‌نامه‌های افراسیاب آزاد در دورۀ قاجاریه و نیز در دورۀ سلطنت پهلوی اول بارها بر روی صحنۀ تئاتر اجرا شدند.