آستیگماتیسم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آسْتیگْماتیسم (astigmatism)

آستيگْماتيسم

نوعی اختلال عدسی چشم. زمانی ایجاد می‌شود که انحنای قرینه یا گاهی عدسی چشم در همۀ جهات یکسان نباشد. در این حالت، پرتوهای نورِ یکی از صفحات روی شبکیه متمرکز می‌شوند، ولی پرتوهایی که در صفحۀ دیگر قرار دارند روی شبکیه متمرکز نمی‌شوند. در دید آستیگمات، پرتوهای واردشونده به چشم از راستاهای مختلف به‌طور یکسان در نقطۀ کانونی متمرکز نمی‌شوند. این حالت با به‌کاربردن عدسی‌های استوانه‌ای اصلاح می‌شود. این عدسی‌ها فاصلۀ کانونی را در یک سطح کم می‌کنند و در این حالت، پرتوهای نورِ هر دو صفحه دقیقاً در نقطۀ مناسب قرار می‌گیرند.