آشتیانی، جواد (تهران 1275ـ اروپا 1362ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آشتیانی، جواد (تهران ۱۲۷۵ـ اروپا ۱۳۶۲ش) Ashtiani, Javad


دولتمرد و پزشک ایرانی. از ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۲ش، با سمت پزشک و بازرس کل دانشجویان اعزامی در اروپا انجام‌ وظیفه کرد. در ۱۳۱۴ش به سمت استاد کرسی بهداشت و معاونت دانشکدۀ پزشکی، و بعدها به ریاست آن رسید و دروس آن دانشکده را بر شالوده‌ای متین استوار کرد. بعدها در مشاغل مختلفی، نظیر نمایندۀ مجلس شورای ملی (۱۳۲۶ش)، مدیر عامل سازمان شاهنشاهی، وزارت بهداری (۱۳۳۹ش)، سناتوری (۱۳۴۱ش) و ضمناً در نقش عضو شورای عالی پاستور خدمت کرد. از وی آثاری در زمینۀ بهداشت و طب باقی مانده است.