آلزایمر، آلوییس (۱۸۶۴ـ۱۹۱۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آلزایمِر، آلوئیس (۱۸۶۴ـ۱۹۱۵)(Alzheimer, Alois)

آلوئيس آلزايمِر

آسیب‌شناس بافت‌های عصبی[۱]، اهل آلمان. اولین‌بار بیماری آلزایمر[۲] را توصیف کرد (۱۹۰۶). آلزایمر بیماری دژنراتیو (تحلیل‌برندۀ)[۳] یاخته‌های عصبیِ لُب‌های پیشانی[۴] و گیجگاهیِ[۵] مغز و مخچه، و مهم‌ترین علت زوال عقلی زودرس[۶] (زوال عقلی پیش از پیری) است. مشخصۀ این بیماری بروز اختلال شدید در حافظه است. آلزایمر از ۱۹۱۲ استاد روان‌پزشکی و عصب‌شناسیِ[۷] دانشگاه برسلاو[۸]، وروتسلاف[۹] فعلی در لهستان، بود.

 


  1. neuropathologist
  2. Alzheimer disease
  3. degenerative
  4. frontal
  5. temporal
  6. presenile dementia
  7. neurology
  8. Breslau
  9. Wroclaw