آلوری، کریستوفانی (۱۵۷۷ـ۱۶۲۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
یودیت و سر بریدۀ هولوفرنِز (ح ۱۶۱۵ کاخ پیتّی، فلورانس)

آلّوری، کریستوفانی (۱۵۷۷ـ۱۶۲۱)(Allori, Cristofani)
نقاش ایتالیایی. فرزند آلسّاندرو آلّوری[۱] بود. نقاشی براساس موازین مکتب شیوه‌گری[۲] (مانریسم) را، که پدرش درپیش گرفته بود، وانهاد و به شیوۀ نوظهور باروک[۳] در فلورانس[۴] روآورد. یودیت و سر بریدۀ هولوفرنِز[۵] (ح ۱۶۱۵ کاخ پیتّی[۶]، فلورانس) مشهورترین اثر اوست؛ در این اثر تک‌چهرۀ خودِ نقاش و همسرش نیز به تصویر درآمده است.
 

 


  1. Alessandro Allori
  2. Mannerism
  3. baroque
  4. Florence
  5. Judith and the Head of Holofernes
  6. Palazzo Pitti