آلپاگوس، آندرآس ( ـ۱۵۲۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آلْپاگوس، آنْدرِآس ( ـ۱۵۲۰)(Alpagus, Andreas)
پزشک و دانشمند ایتالیایی، از نخستین مترجمان آثار ابن‌سینا به لاتینی.