آمنوره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آمنوره (amenorrhoea)
(یا: فقدان قاعدگی) فقدان یا قطع دوره‌های عادت ماهانه[۱]. در آمنورۀ اولیه[۲]، قاعدگی هنگام بلوغ شروع نمی‌شود. علت این امر ارثی یا هورمونی است. آمنورۀ ثانویه[۳] زمانی است که عادت ماهانه پس از شروع دیگر تکرار نمی‌شود. علت آن ممکن است اختلال تعادل هورمونی، افسردگی یا اتفاق ناگواری مثل فوت نزدیکان (سوگ[۴]) باشد.‌
 

 


  1. menstruation
  2. primary amenorrhoea
  3. secondary amenorrhoea
  4. bereavement