آمپیم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آمپیم (empyema)

وجود چرک در فضای جنب[۱]. معمولاً با عفونت شش همراه است. درمان این بیماریِ خطرناک، تخلیۀ چرک با عمل جراحی[۲] و تجویز طولانی‌مدت پادزی[۳]ها است.  1. pleural cavity
  2. surgical drainage
  3. antibiotic