آپادانا (باستان شناسی)

آپادانا (باستان‌شناسی)
در اصطلاح باستان‌شناسی، تالار ستون‌دار، برگرفته از تالار ستون‌دار پرسپولیس. تمدن‌های فلات ایران ساختن آپادانا را از معماران اورارتویی آموختند. كهن‌ترین آپادانای شناخته شدۀ ایران از طبقۀ چهارم تپۀ حسنلو در استان آذربایجان غربی كشف شده است كه به تمدن مانایی باز‌می‌گردد و آن را آپادانای حسنلو می‌نامند. در كاوش‌های باستان‌شناختی دانشگاه تهران به رهبری حسن طلایی در تپۀ سگزآباد دشت قزوین هم تالاری خشتی خاكبرداری شد كه از نظر كاوشگر، احداث سقف آن بدون كاربرد ستون ناممكن بود. طلایی بر همین مبنا پیشینۀ ساخت آپادانا را به عصر برنز می‌رساند.