آینتهوون، ویلم (۱۸۶۰ـ۱۹۲۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
ویلم آینتهوون
10284700-3.jpg

آینْتْهووِن، ویلِم (۱۸۶۰ـ۱۹۲۷)(Einthoven, Willem)

فیزیولوژیست هلندی. در ۱۹۲۴، به سبب اختراع دستگاه الکتروکاردیوگراف[۱] (نوار قلب) جایزه نوبل پزشکی را دریافت کرد. او نشان داد که بعضی از بیماری‌های قلب باعث تغییرات خاصی در فعالیت الکتریکی قلب می‌شوند.  1. electrocardiograph