آیورودا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آیورْوِدا (Ayurveda)

روشی از نظام پزشکی طبیعی‌درمانی، مبتنی بر کتاب مقدس باستانی هندو، وِداها. در هند بسیار به کار می‌رود. در این روش، درمان‌های بیمارستانی و نسخه‌های تجویزشده غیراختصاصی‌اند و درمان‌های کل‌نگر جسم، ذهن، و روح را هماهنگ می‌کنند.