ابراهیم خان کلانتر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ابراهیم‌خان کلانتر

رجوع شود به :ابراهیم شیرازی ( ـ۱۲۱۶ق)