استمداد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اِستِمداد (invocation)

صناعتی ادبی به‌معنای یاری‌جستن از نیرویی در خارج شعر یا داستان. شاعران اغلب در ابتدای آثارشان برای سرودن شعر از خدایان یاری می‌جویند. استمداد در ادبیات یونان و روم باستان متداول بود و در دورۀ رنسانس احیا شد. نویسندگان متأخر کمتر برای آن ارزش قائل بوده و حتی آن را به سخره گرفته‌اند، نظیر کاری که لرد بایرون[۱] شاعر انگلیسی در منظومۀ دون ژوان[۲] (۱۸۱۹ـ۱۸۲۴) کرده ‌است.

 


  1. Lord Byron
  2. Don Juan