اسپین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اِسْپین (spin)

در فیزیک، تکانۀ زاویه‌ای[۱] ذاتی ذرۀ زیر اتمی[۲]، هسته، اتم یا مولکول[۳]. اسپین حتی در زمانی‌که ذره به حالت سکون می‌رسد نیز تداوم دارد. ذره، درست به‌همان گونه که بار الکتریکی خاص و جرم خاصی دارد، در هر حالت انرژی خاص، اسپین خاصی هم دارد. بنابر نظریۀ کوانتومی[۴]، اسپین مقادیر گسسته و تقسیم‌ناپذیری دارد که با عدد کوانتومی اسپینی[۵] مشخص می‌شود. هر ذرۀ باردار، به اعتبار اسپینش، مانند آهن‌ربایی کوچک عمل می‌کند و تحت تأثیر میدان‌های مغناطیسی[۶] قرار می‌گیرد.

 


  1. angular momentum
  2. subatomic particle
  3. molecule
  4. quantum theory
  5. spin quantum number
  6. magnetic fields