اقیانوس جنوبی

اقیانوس جنوبی (Southern Ocean)

مجرای متصل‌کنندۀ اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، و هند. هر سۀ این اقیانوس‌ها‌ همۀ آب‌های سرد قطبی را از طریق بزرگ‌ترین جریان سطحی اقیانوسی[۱] دنیا، جریان پیراقطبی جنوبگان[۲]، دریافت می‌کنند. این جریان از اقیانوس جنوبی می‌گذرد.

 


  1. ocean surface current
  2. the Atlantic circumpolar current