انجمن تیاتر ایران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

انجمن تئاتر ایران

انجمن تئاتر ايران

از گروه‌های سیاسی تئاتر و مخالف سلطنت پهلوی. در ۱۳۴۷ش سعید سلطان‌پور، پس از جدایی از گروه تئاتر آناهیتا، با همکاری ناصر رحمانی‌نژاد، صادق هاتفی، و همکاران جوانش ـ رسول نجفیان، محمدرضا صادقی، و رضا کیکاوسی ـ انجمن تئاتر ایران را بنیاد نهاد. قصد آنان همکاری با گروه‌های دانشجویی و دوری‌جستن از تشکل‌های وابسته به وزارت فرهنگ و هنر و تلویزیون ملی ایران بود؛ به‌همین سبب با بی‌مهری‌های دولتی‌ها مواجه بودند. سه شماره نشریه، کتاب روز (شهریور ۱۳۴۷)، کتاب آبان (آبان ۱۳۴۷) و کتاب اردیبهشت (اردیبهشت ۱۳۴۸) را منتشر کردند، که توقیف شدند. برخی از نمایش‌هایی که از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۳ بر روی صحنه بردند، عبارت بودند از حادثه درویشی از آرتور میلر، دکتر استوکمان اقتباس از دشمن نوشتۀ هنریک ایبسن؛ آموزگاران از محسن یلفانی؛ سایۀ مجاهد اثر شون اوکیسی که در مرحلۀ تمرین توقیف شد؛ چهره‌های سیمون ماشار نوشتۀ برتولد برشت؛ و انگل‌ها اثر ماکسیم گورکی. برخی از اعضای این انجمن در ۱۳۵۳ش موقع تمرین نمایش دستگیر شدند و گروه منحل شد. سلطان‌پور پس از گرویدن به گروه‌های سیاسی چپ در ۱۳۵۷ش نمایش خیابانی عباس‌آقا کارگر ایران ناسیونال را در چند کارخانه و محله اجرا کرد.