اون شب که بارون اومد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
کامران شیردل
کامران شیردل

اون شب که بارون اومد That night when it rained (documentary film)

فیلمی ساختۀ کامران شیردل در ۱۳۴۶ش. مهمترین و بحثانگیزیرین فیلمِ مستند شیردل، که در نوع خود از حیثِ روایت، تنوع راویان و تفاوت و تعارضی که روایتها با یکدیگر دارند ممتاز است. این فیلم کوششی است برای روشنکردن گوشههای ماجرایِ «حماسۀ روستازادۀ گرگانی» (دهقان فداکار)، با استناد به نقلِقولهای ضدونقیضِ کسانی که در آن شرکت داشتند یا بهنحوی سهیم بودند. نقشِ شیردل بهویژه در تدوینِ نماهای متفاوتی که در هم تداخل میکنند نظرگیر است. اون شب که بارون اومد پس از سالها توقیف در سومین جشنوارۀ جهانی فیلم تهران (۱۳۵۳) بهنمایش درآمد و برندۀ جایزۀ بهترین فیلم کوتاه شد.