اوکیو ـ ئِه (ukiyo-e)
(در ژاپنی به‌معنای «تصاویر دنیای گذرا») چاپنقش‌هایِ رنگیِ ژاپنی که بازنمودی از صحنه‌های زندگی روزمرّه و هنر رایج ژاپن در قرن ۱۸ و ۱۹ است. هنرمندان اوکیوـ ئه با هدف برآوردن نیاز روزافزون طبقۀ مرفّه بازرگانان چاپنقش‌هایی با رنگ‌های تابناک و طراحی‌های پرتوان پدید آوردند؛ و از چاپ با لوح چوبی پیشرفته استفاده کردند. بازیگران، روسپی‌ها و مناظر طبیعی، مضامین دلخواه آنان بود. بیش از یک‌چهارم آثار اوکیو ـ ئه، تصاویر شهوت‌برانگیزند.