بادامک (مکانیک)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

باداَمک (مکانیک)(cam)

بخشی از ماشین،‌ برای تبدیل حرکت‌ دورانی‌ به‌ حرکت‌ خطی یا برعکس‌. در موتور اتومبیل‌، بادامک‌های‌ لبه‌ای[۱] به‌صورت‌ برجستگی‌‌های مدوری‌ روی‌ محور[۲]ی‌ با‌ نام‌ میل‌بادامک[۳] (میل‌سوپاپ) دیده‌ می‌شوند. وقتی‌ میل‌بادامک‌ می‌چرخد، هر بادامک‌ حرکت را به یک میل فشاری منتقل می‌کنند که باعث می‌شود سوپاپ[۴]های‌ واقع‌ در سیلندرها باز شوند. بادامک‌ تخت[۵] صفحه‌ای است‌ که شیاری‌ در‌ سطح‌ آن‌ تعبیه شده است و موجب حرکت میل می‌شود. بادامک‌ استوانه‌ای‌[۶] تعدادی‌ شیار مورب‌ و موازی‌ دارد که‌ بر اثر چرخش بادامک‌ میل فشاری را به‌صورت رفت‌وبرگشتی‌ به حرکت وادار می‌کند.

 


  1. edge cam
  2. shaft
  3. camshaft
  4. valve
  5. face cam
  6. cylindrical cam