بازنگری قضایی

بازنگری قضایی (Judicial Review)

اختیار دادگاه‌ها برای تعیین اعتبار اقدامات قوۀ مقننه و قوۀ مجریۀ حکومت. اگر دادگاه‌ها رأی دهند که مصوبه‌ای از مصوبات مجلس با قانون اساسی تعارض دارد، آن مصوبه بی‌اثر می‌شود. دادگاه‌ها می‌توانند تصمیمات قوۀ مجریه و سازمان‌های اجرایی را نیز ناسازگار با قوانین عادی یا قانون اساسی تشخیص دهند و آن‌ها را بی‌اثر کنند. در قانون اساسی کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، هند، و پاکستان غالباً نوعی حق بازنگری قضایی برای دادگاه شناخته شده است. انگلستان بازنگری قضایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مرجع نهایی تشخیص اعتبار قوانین انگلستان پارلمان آن کشور است.