بانْشی (banshee)

12109000-1.jpg

(در ایرلندی بین سای[۱]) در داستان‌های عامیانۀ سلتی، روحی مؤنث و آن جهانی. صدای شیون او نشان از پیشگویی مرگ فردی از دودمان‌های كهن ایرلندی دارد. این پری به‌ندرت دیده می‌شود و او را در شكل‌های گوناگون، از زنی جوان و زیبا تا عجوزه‌ای پیر و فرتوت، توصیف كرده‌اند. او از كهن مادر زمین منشأ گرفته است؛ به كنایه از این باور كه مردان اصیل همواره پیوندی آیینی با سرزمین خود دارند. اعتقاد به بانشی هنوز در ایرلند بسیار رایج است. حتی ایرلندی‌های مهاجر در سراسر جهان همچنان شیون او را می‌شنوند.

 


  1. Bean si