باومایستر، ویلی (۱۸۸۹ـ۱۹۵۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

باومایْسْتِر، ویلی (۱۸۸۹ـ۱۹۵۵)(Baumeister, Willi)

نقاش آلمانی. از سرآمدان هنر انتزاعی[۱] در آلمان، و وابسته به مکتب ساختگری[۲] بود. در اشتوتگارت درس خواند. در دهۀ ۱۹۲۰ شیوۀ طرّاحی هندسی[۳] را تکامل بخشید که متأثّر از همکاری‌اش با لوکوربوزیه[۴]، فرنان لژه[۵] و آمِدِه اوزانفان[۶] بود. پس از جنگ جهانی دوم، به انتزاع ناب روآورد.

 


  1. abstract art
  2. constructivism
  3. geometric design
  4. Le Corbusier
  5. Fernand Léger
  6. Amédé Ozenfant