بهستون، ظهیر الدوله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

بهستون، ظهیر‌الدوله

رجوع شود به :بیستون، ظهیرالدوله ابومنصور (۳۶۶ق)