بوهلان، تپه

بوُهَلان، تَپِّۀ
محوطۀ باستانی پیش از تاریخی در دشت شوشان، در استان خوزستان. در دهۀ ۱۳۱۰ش رولان دومَکنِم، رئیس هیئت باستان‌شناسی فرانسه در شوش، بوهلان را کاوش و آثار فرهنگی آن را به عصر نوسنگی منسوب کرد.