بینی (زیست شناسی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بینی (زیست‌شناسی)(nose)

بيني

(یا: دماغ) در انسان، ورودی بالایی مجرای تنفسی[۱] و اندام حس بویایی[۲]. بخش خارجی آن را تیغه‌ای عضروفی[۳] از وسط به‌سمت پایین تقسیم کرده است. منافذ بینی دارای صفحاتی غضروفی‌اند که با عضلات حرکت می‌کنند و در حاشیۀ‌ آن موهایی زبر رشد کرده و مانع ورود مواد خارجی می‌شود. همۀ حفره بینی را غشای مخاطی[۴] می‌پوشاند که هوای ورودی را گرم و مرطوب، و کثافت را دفع می‌کند. در بخش‌های بالایی حفرۀ بویایی، غشای دارای ۵۰میلیون یاختۀ گیرنده بویایی[۵] (یاخته‌های حساس به بو) است.

 


  1. respiratory tract
  2. smell
  3. cartilage
  4. mucous membrane
  5. olfactory receptor cell