تابش اتمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

تابش اتُمی (atomic radiation)

انرژی گسیل‌شونده از اتم‌های فروپاشنده، در حالت واپاشی پرتوزا. اتم‌ها، یا درواقع هسته‌هایی که واپاشیده می‌شوند، ممکن است در طبیعت وجود داشته باشند یا مصنوعی تولید شوند. انرژی گسیل‌شونده ممکن است به‌صورت ذرات سریعی، با نام ذرات آلفا[۱]، و ذره‌های بتا[۲]، یا به‌صورت امواج الکترومغناطیسی پرانرژی با نام تابش گاما[۳] باشد. کسانی که در معرض مستقیم تابش اتمی قرار دارند یا غالب اوقات با چنین تابش‌هایی سروکار دارند،‌ ممکن است به بیماری تابش[۴] دچار شوند. در زیست‌شناسی تابشی[۵]، اثرات تابش را روی اندام‌های زنده بررسی می‌کنند. پرتوگیری[۶] تابش اتمی می‌تواند به آسیب کرموزومی، سرطان، و بیماری‌های ارثی‌ای منجر شود که دست‌ کم در حیوانات آزمایشگاهی دیده شده است.

 

 


  1. alpha particles
  2. beta particles
  3. gamma radiation
  4. radiation sickness
  5. radiation biology
  6. exposure