تاریخ گیلان

تاریخ گیلان

تألیف عبدُالْفَتّاح فُومَنی، کتابی به فارسی، نوشته‌شده در قرن ۱۱ق، در تاریخ. در این کتاب حوادث بیش از یک قرن تاریخ گیلان، از اواخر سلطنت‌ شاه اسماعیل اول تا جلوس‌ شاه صَفی آمده است. کتاب به لحاظ ثبت اصطلاحات فراوان اداری، مالی و ارضی رایج در دورۀ صفوی اهمیت بسیار دارد. نخستین‌بار این کتاب را برنارد دورن در ۱۸۵۴م در سن‌ پترزبورگ به‌چاپ رساند.