تاو (tau)
ذره‌ای بنیادی با بار الکتریکی همانند الکترون، و جرمی حدود دوبرابر جرم پروتون. طول عمر آن حدود ۱۳-۱۰×۳ ثانیه است و به خانوادۀ لپتون‌ها[۱] تعلق دارد. لپتون‌ها ذراتی‌اند که تحت تأثیر نیروهای الکترومغناطیسی[۲]، هسته‌ای ضعیف[۳]، و گرانشی قرار می‌گیرند، ولی نیروی هسته‌ای قوی بر آن‌ها اثر ندارد.


  1. leptons
  2. electromagnetic forces
  3. weak nuclear forces