تحسین لکنویی، عطاحسین ( ـ۱۲۰۰ق)

تَحْسین لَکْنویی، عَطاحسین ( ـ۱۲۰۰ق)

(ملقب به مرصع‌قلم و متخلص به شوق) شاعر، مورخ، مترجم و ادیب هندوستانی. ازآثارش: نوطرز مرصع که ترجمۀ اردوی داستان چهار درویش حکیم محمدعلی معصوم‌خان است؛ انشای تحسین؛ ضوابط انگریزی که دستور زبان انگلیسی به فارسی است؛ تواریخ قاسمی.