تحسین لکنویی، عطاحسین ( ـ۱۲۰۰ق)

نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر هود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.

تَحْسین لَکْنویی، عَطاحسین ( ـ۱۲۰۰ق)

(ملقب به مرصع‌قلم و متخلص به شوق) شاعر، مورخ، مترجم و ادیب هندوستانی. ازآثارش: نوطرز مرصع که ترجمۀ اردوی داستان چهار درویش حکیم محمدعلی معصوم‌خان است؛ انشای تحسین؛ ضوابط انگریزی که دستور زبان انگلیسی به فارسی است؛ تواریخ قاسمی.