تصویرگرایی (ادبیات)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

تصویرگرایی (ادبیات)(Imagism)

(یا: ایماژیسم) نهضتی در شعر شاعران امریکایی و انگلیسی، که از ویژگی‌های اشعارشان زبان عینی و صنایع ادبی، موضوع‌های جدید، آزادی از قید وزن، و خودداری از به‌کارگیری مضامین رمانتیک یا رمزی است. تصویرگرایی جانشین مکتب نمادگرایی[۱] فرانسه شد. اصول اعتقادی آن را ازرا پاوند[۲] با توجه به آرای شاعرانی نظیر هیلدا دولیتِل (اچ. دی)[۳]، ریچارد آلدینْگتون[۴]، اف اس فلینْت[۵]، و دیدگاه‌های انتقادی تی ای هیوم[۶]، در ۱۹۱۳ عرضه داشت. تصویرگرایان اشعاری موجز، با صراحتی آشکار می‌سرودند که در آن‌ها یک تصویر بصری دقیق کلیت بیان شاعرانه را تشکیل می‌داد. پاوند در ۱۹۱۴ به ورتیسیسم[۷] گرایید و اِیمی لوئِل[۸] رهبری معنوی جنبش را عهده‌دار شد. از دیگر شاعران تصویرگرا جان گولد فلِچِر[۹] و هَریِت مونرو[۱۰] بودند. این جنبش بر اشعار کنراد اِیکن[۱۱]، ماریان مور[۱۲]، وَلِس استیوِنز[۱۳]، دی اچ لارِنس[۱۴] و تی اس الیوت[۱۵] تأثیر بخشید. چهار گلچین (تصویرگرایان[۱۶]، ۱۹۱۴، شاعران تصویرگرا[۱۷]، ۱۹۱۷، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷)، و مجلات شعر[۱۸] (از ۱۹۱۲) و خودبین[۱۹] (از ۱۹۱۴)، به‌ترتیب در امریکا و انگلستان به نشر شعر تصویرگرایان پرداختند. اصول مکتب تصویرگرایی را که در مجلۀ شعر بیان شده، می‌توان به اختصار چنین برشمرد: استفاده از زبان گفتار و زبان تصویر، آزادی به‌کارگیری وزن‌های نو و گزینش مضامین گوناگون، آفرینش اشعار محکم، جدی و روشن، تمرکز به‌منزلۀ جوهر اصلی شعر، و برخورد مستقیم با اشیای عینی و ذهنی.

 


 1. Symbolism
 2. Ezra Pound
 3. (Hilda Doolittle (H. D
 4. Richard Aldington
 5. F S Flint
 6. T E Hulme
 7. Vorticism
 8. Amy Lowel
 9. John Gould Fletcher
 10. Harriet Monroe
 11. Conrad Aiken
 12. Marianne Moore
 13. Wallace Stevens
 14. D H Lawrence
 15. T S Eliot
 16. Des Imagistes
 17. Some Imagists
 18. Poetry
 19. The Egoist