تعادل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

تَعادُل (equilibrium)
در فیزیک، وضعیت تغییرناپذیر دستگاه. در این وضعیت، دستگاه می‌تواند برای همیشه متوازن بماند، مگر آن‌که دچار آشفتگی شود. در حالت تعادل ایستا[۱]، مثل جسمی که روی کف اتاق قرار دارد، هیچ حرکتی در جسم دیده نمی‌شود. در مقابل، در حالت تعادل دینامیکی[۲]، دستگاه با وجود تغییرات مداوم و متقابل در حالت پایا[۳] می‌ماند. مثلاً، در بطری دربسته‌ای که تا نیمه آب دارد، سطح آب به این علت ثابت می‌ماند که آهنگ تبخیر مولکول‌ها از سطح و آهنگ میعان مولکول‌های بخار با هم برابر است.

نیز ← تعادل_شیمیایی

 


  1. static equilibrium
  2. dynamic equilibrium
  3. steady state