تعادل خنثی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

تَعادُلِ خُنْثی (neutral equilibrium)
(یا: تعادل بی‌تفاوت) حالت تعادل جسمی که بعد از جابه‌جایی، در وضعیت جدید نیز درحال سکون بماند. این جسم نه بعد از جابه‌جایی به وضعیت قبلی بازمی‌گردد و نه به تغییر وضعیت ادامه می‌دهد. کره‌ای که روی سطحی افقی قرار گرفته است، تعادل خنثی دارد. نیز ← پایداری