تفرشی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

مجموعۀ گویش‌های رایج در تفرش و پیرامون آن، یعنی شرق همدان و جنوب ساوه. وجوه اشتراک زیادی با دیگر گویش‌های مرکزی، از جمله تاتی یا آذری قدیم دارند. مهم‌ترین گویش‌های تفرشی عبارت‌اند از: آشتیانی، آمُره‌یی، کَهَکی و وفسی و در ناحیۀ شمالی‌تر اِلویری و ویدری.

در گویش‌های تفرشی، صرف فعل بر پایۀ دو مادۀ مضارع و ماضی انجام می‌گیرد.