ثابت پلانک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

ثابِتِ پلانْک (Planck\'s constant)
در فیزیک، ثابتی بنیادی، با نماد h. این ثابت انرژی (E) هر کوانتوم تابش الکترومغناطیسی را به بسامد تابش آن (f) ارتباط می‌دهد: E=hf. مقدار این ثابت برابر ۳۴-۱۰×۶.۶۲۶۲ ژول ـ ثانیه است. نیز ← نظریۀ کوانتومی