باز کردن منو اصلی

جاثی

جاثی (Hercules)

(یا: زانوزده، راقص) در اخترشناسی، پنجمین صورت فلکی بزرگ در نیمکرۀ شمالی آسمان. این صورت فلکی، برخلاف اندازه‌اش، ستاره‌های چشمگیری را در خود جا نداده است. مهم‌ترین جزء آن بهترین نمونۀ خوشۀ‌ کروی۱ ستاره‌ها در نیمکرۀ شمالی آسمان است که در فاصلۀ ۲۲,۵۰۰ سال نوری۲ از خورشید، و بین اِتاجاثی۳ و زتا جاثی۴ قرار دارد.

globular cluster

light year Eta Herculis Zeta Herculis