جاجرمی، بدرالدین

جاجرمی، بدرالدین

رجوع شود به :بدر جاجرمی، بدرالدین ( ـ اصفهان ۶۸۶ق)