جعفری، رضا (قزوین ۱۲۸۸ـ۱۳۷۳ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جعفری، رضا (قزوین ۱۲۸۸ـ۱۳۷۳ش)

دولتمرد ایرانی. پس از اتمام دورۀ متوسطه در مدرسۀ دارالفنون به دارالمعلمین عالی (دانشسرای عالی) رفت و با دریافت دانشنامۀ لیسانس ریاضی با سمت دبیری به رضائیه رفت. در ۱۳۱۵ش، به ریاست فرهنگ قزوین و سپس به ریاست فرهنگ مازندران و اهواز منصوب شد. در ۱۳۳۱ش، از طرف یونسکو به اروپا رفت و در مورد تعلیمات اجباری در کشورهای فرانسه، بلژیک و سوئیس به مطالعه و پژوهش پرداخت. در ۱۳۳۲ش، در کابینۀ اول فضل‌الله زاهدی به معاونت وزارت فرهنگ و در کابینۀ بعدی به وزارت فرهنگ منصوب شد. سپس استاندار گیلان و بعداً استاندار خراسان شد. در دورۀ بیستم مجلس شورای ملی از قزوین به مجلس راه یافت و نسبت به افزایش حقوق فرهنگیان تلاش کرد. در انتخابات دورۀ چهارم مجلس سنا، سناتور قزوین شد. مدتی نیز عضویت هیئت رئیسۀ سنا را داشت و چند سالی هم در مقام سناتوری معاون بازرسی شاهنشاهی بود. در انتخابات مجلس مؤسسان سوم از اراک نمایندۀ مجلس مؤسسان بود.