جمال الدین دستجردانی

جَمال‌الدّین دَسْتجِردانی ( ـ۶۹۶ق)

از کاتبان‌ و کارگزاران‌ بغداد و وزیر بایدوخان‌، و غازان خان مغول. جمال‌الدین اصلاً از مردم روستای طبس گیلک بود و چون در کتابت و منشی‌گری تسلط داشت از جوانی به خدمات دیوانی در بغداد پرداخت. او به‌ پاداش‌ اتحاد با بایدو برضد گیخاتو در زمان‌ سلطنت‌ بایدو به‌ جای‌ خواجه‌ صدرالدین‌ زنجانی‌، به‌ مقام‌ وزارت‌ رسید. دستجردانی‌ پس‌ از آن‌که‌ بایدو به‌دست‌ محمود غازان‌ خان‌ معزول‌ و مقتول‌ شد، همچنان‌ مورد احترام‌ بود و حتی‌ برای‌ مدتی‌ امیرنوروز، امیرالامرا غازان‌ خان‌، وی را به‌ مقام‌ وزارت‌ برگزید اما با توطئۀ‌ صدرالدین‌ زنجانی‌ و تحریک‌ جمعی‌ به‌ سخن‌چینی‌ برضد جمال‌الدین‌، به‌‌قتل‌ رسید.