جهانگشای نادری

جهانگشای نادری

نوشتۀ میرزا مهدی‌خان استرآبادی، در ۱۱۶۱ق، کتابی به فارسی در تاریخ. این کتاب وقایع تاریخی ایران را از ۱۱۲۱ تا ۱۱۶۱ق در سه دوره در بردارد: ۱. وقایع اواخر عصر سلطان حسین صفوی تا جلوس نادر شاه افشار؛ ۲. از سلطنت نادرشاه تا قتل او در ۱۱۶۰ق؛ ۳. حوادث یک سال بعد از نادرشاه. این اثر به‌سبب نزدیکی مؤلف به نادرشاه، از صحت و اعتبار خاصی برخوردار است. نثر کتاب منشیانه و بدون لغات نامأنوس است. از این کتاب ترجمه‌هایی به فرانسه (۱۷۷۰م) و آلمانی و انگلیسی صورت گرفته و در ایران برای نخستین‌بار در ۱۲۶۰ق به‌چاپ رسیده است.