جودی، عبدالجواد ( ـ مشهد ۱۳۰۲ق)

جودی، عبدالجواد ( ـ مشهد ۱۳۰۲ق)

شاعر ایرانی. اشعارش همگی در مرثیۀ امامان شیعه به‌ویژه امام حسین (ع) است. دیوان وی چاپ شده است.