حدیبیه، صلح

حُدیبیه، صلح

رجوع شود به :بیعت رضوان