حمدی بردعی، شمس الدین (قرن ۱۰ق)

حَمْدی بَرْدَعی، شمس‌الدین (قرن ۱۰ق)

(مشهور به بردعی‌زاده، ملازاده و متخلص به حمدی) شاعر ایرانی. در ۹۱۷ق از خراسان به عثمانی رفت و به خدمت سلیم اول عثمانی درآمد. قصیده‌ای مصنوع در مدح سلیم سروده است. حمدی بر کتاب‌هایی، چون میرک جنگی، شرح هدایۀ‌حکمت و آداب بحث مسعودی، حاشیه نوشته است.