خراسانی (گویش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

خراسانی (گویش)
منظور از خراسانی، گویش فارسی رایج در استان خراسان است که اکنون به سه استان تقسیم شده است. مجموعۀ گویش خراسانی به گویش‌های افغانی و فرارودی (ماوراءالنهری) بسیار نزدیک است. صامت‌های خراسانی همانند فارسی هستند. تغییر و تبدیل آوایی در خراسانی بدین قرار است: تبدیل /e/ پایانی به /a/ در bozina «از جنس بُز»، xana «خانه»، تبدیل /b/ به /v/ در av، partav «پرتاب»، sinav «شنا/ شناب»، تغییر /ow/ به /av/ در davra «دوره/ نوعی رقص جمعی»، kavla «کج و کوله»، javz «جوز/ گردو»؛ جابه‌جایی (قلب) در savr «سرو»، تبدیل /f/ به /v/ تغییر /p/ به /v/ در vud «پود»، نشانۀ نسبت -i در پایان مانند doholi «نوازندۀ دهلی»، افزودن پسوند -uk برای ساختن صفت نسبی در geluk «گِلی/ گل‌آلود»، janguk «جنگی/ اهل دعوا»، نشانۀ تصغیر یا تحبیب -ak در munjak «زنبور زرد کوچک»، muxorak «موخوره»، nemzagak «نامزدک»، hastak «هسته». مضاف قبل از مضاف‌الیه می‌آید dambaye san «پشت کردن»، صفت پس از موصوف قرار می‌گیرد: asbeahani «اسب آهنی/ دوچرخه». نشانۀ مصدری -an است که به ستاک ماضی می‌چسبد مانند vajmidan «چلاندن»، gellidan «غلتیدن»، pukidan «پوک شدن». از پیشوندهای فعلی خراسانی var- است در varfokidan «برآماسیدن»، vargellidan «درغلتیدن». از واژگان خراسانی: godi «بزغاله»، fetuk «خبرچین»، zayla «غنچه»، jikidan «گریختن»، vel «یار/ معشوق»، kat «تختخواب» و veres «ریسمانی که پای مرغ را با آن بندند».