خوانساری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

خوانساری
از گویش‌های شمال غربی ناحیۀ مرکزی ایران، رایج در خوانسار. مصوت‌های این گویش عبارت‌اند از: a, e, i, o, o, u, u و مصوت‌های بلند مربوط به آن‌ها. صامت‌های خوانساری همان صامت‌های فارسی است. خوانساری فاقد جنس دستوری است. نشانۀ جمع a است. ضمیر انعکاسی در خوانساری xu- است. دو نوع پیشوند فعلی وجود دارد: e(t)- نشانۀ استمرار (مضارع، ماضی استمراری) و be- نمود تام (ماضی، التزامی).