دستورالملوک

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دَسْتورالْمُلوک

کتابی به فارسی در تاریخ اجتماعی و امور دیوانی و درباری روزگار صفویه، نوشتۀ میرزا محمد رفیع انصاری مستوفی‌الممالک، معروف به «میرزا رفیعا» (۹۹۷ـ۱۰۸۱ق). از متن کتاب چنین برمی‌آید که این اثر در روزگار شاه سلطان حسین تألیف شده است و در دوره‌های بعد، هر بار که آن را استنساخ کرده به نام پادشاهی نوشته‌اند. بنابر دیباچۀ این اثر که نسخه‌ای از آن در کتابخانۀ ملک تهران نگهداری میشود، در روزگار قاجاریه نیز همین دستورنامۀ دیوانی را بهکار میبستهاند. دستورالملوک در شش باب تدوین شده و هر باب نیز در چندین مقاله و فصل فراهم آمده و بیشتر مطالب آن در مناصب دیوانی آن روزگار است. این اثر به تصحیح محمدتقی دانشپژوه در شمارههای پیاپی دورۀ شانزدهم مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بهچاپ رسیده است (۱۳۴۷ـ۱۳۴۸ش).